Adequar la carrega ramadera

En primer lloc, la càrrega ramadera influeix directament sobre la productivitat. Un pasturatge de intensitat moderada pot retirar part de la biomassa seca i estimular el creixement de biomassa, incrementant alhora l’entrada de C al sòl (Hewins et al., 2018).

D’altra banda, el tipus de bestiar també s’ha relacionat amb canvis en l’estructura de la comunitat vegetal i consegüentment amb el C al sòl. Per exemple, Rodríguez et al., (2020) va descriure als Pirineus com el contingut de C al sòl incrementava amb el nitrogen, és a dir amb la fertilitat del sòl, però aquest increment, era clarament més marcat sota pasturatge d’ovelles o ovelles i vaques que només sota pasturatge només de vaques.


Relació entre el tipus de bestiar (vaques, ovelles o mixt) i el contingut de nitrogen al sòl sobre el carboni orgànic del sòl a pastures dels Pirineus. Adaptat de Rodríguez et al., (2020).