Base de dades PASTUS

La base de dades PASTUS ha estat recopilada durant anys pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL). Aquesta compren variables climàtiques, de sòl (tipus de sòl, carboni orgànic, etc.), de gestió i de vegetació; recopilades en tot tipus de sistemes farratgers, incloent pastures sota gestió extensiva, intensiva i prats de dall, així com pastures sota diversos graus d’abandonament. A més, compila un ampli espectre de localitzacions geogràfiques, principalment pastures de muntanya de les cotes més altes del Pirineu, molt poc estudiades i representades a la literatura científica.

Aquesta base de dades és una eina poderosa per fer recerca en l’àmbit de la gestió de pastures i sistemes farratgers de tot tipus, gestió i conservació de la biodiversitat, estudis sobre els efectes del canvi climàtic i canvis en l’ús del sòl, cicles biogeoquímics, interaccions planta‑sòl, etc. Un exemple on la base de dades PASTUS ha sigut una eina per investigar sobre la dinàmica del carboni i l’ecologia de pastures és el següent estudi:

També algunes publicacions que se’n deriven de la la base de dades PASTUS són:

Rodríguez, A., et al., 2020. Interactions between biogeochemical and management factors explain soil organic carbon in Pyrenean grasslands. Biogeosciences Discuss. https://doi.org/10.5194/bg-2020-63

Rodríguez, A., et al., 2018. Interactions between global change components drive plant species richness patterns within communities in mountain grasslands independently of topography. J. Veg. Sci. 29, 1–11. https://doi.org/10.1111/jvs.12683