Reduir al mínim el llaurat del sòl

Reduir el llaurat incrementa l’acumulació de matèria orgànica i de C orgànic del sòl (Lal, 2004; West & Post, 2002). Al llaurar es redueix l’entrada de matèria orgànica al sòl i s’exposa la matèria ja present, essent aquesta descomposta més ràpidament. Llaurar incrementen les emissions de CO2 i el sòl queda més susceptible de patir erosió o compactació. És per això altament recomanable reduir el llaurat al mínim possible i fomentar els cultius de coberta en aquells sistemes farratgers de gestió intensiva per tal de reduir al mínim el temps en el que el sòl queda nu.

Prat de dall del Pla de Riart. El llaurat amb volteig aquí fet ha exposat la matèria orgànica a l’aire, incrementant el risc d’erosió i compactació. Foto per: José Manjón-Cabeza.